Organele de lucru 

 

Biroul executiv

Biroul executiv al Comisiei naţionale este organul ei permanent care îi asigură conducerea în perioada dintre şedinţe.

Din componenţa Biroului executiv al Comisiei naţionale fac parte:

a) preşedintele comisiei;

b) vicepreşedinţii comisiei;

c) cîte un reprezentant din partea fiecărui partener social.

Biroul executiv al Comisiei naţionale:

a) aprobă planurile de lucru, agendele şedinţelor şi programele de acţiuni ale comisiei;

b) elaborează deciziile şi propunerile privind participarea la acţiunile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi la alte acţiuni internaţionale similare;

c) pune în dezbatere prealabilă chestiunile pregătite de consiliile de specialitate spre examinare la şedinţele Comisiei naţionale;

d) convoacă şedinţele Comisiei naţionale la propunerea preşedintelui sau a uneia dintre părţile ei;

e) coordonează activitatea consiliilor de specialitate;

f) solicită Comisiei naţionale revocarea membrului sau a membrului ei supleant care nu s-a prezentat fără motive întemeiate la două şedinţe consecutive ale acesteia;

g) propune ministrului economiei şi comerţului candidaturile persoanelor care urmează a fi numite în funcţia de membru ai Secretariatului Comisiei naţionale.

h) exercită alte funcţii, în limitele competenţei, în condiţiile legii şi potrivit regulamentului Comisiei naţionale.

În limitele competenţei sale, Biroul executiv al Comisiei naţionale adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor săi.

 

Preşedintele Comisiei naţionale

Funcţia de Preşedinte al Comisiei naţionale o exercită coordonatorul părţii guvernamentale.

Preşedintele Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii:

- organizează şi dirijează activitatea Comisiei naţionale;

- prezidează şedinţele Comisiei naţionale;

- informează sistematic Comisia naţională despre activitatea Guvernului pentru soluţionarea problemelor social-economice şi respectarea legislaţiei muncii, notificînd, totodată, Guvernul despre acţiunile Comisiei naţionale;

- invită, dacă este necesar, conducători şi specialişti din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, din autorităţile administraţiei publice locale, din patronate şi sindicate, precum şi patroni şi experţi independenţi să participe la acţiunile Comisiei naţionale;

- organizează, după caz, consultări în chestiunile ce ţin de competenţa Comisiei naţionale;

- reprezintă Comisia naţională în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei sale, şi este responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comisiei naţionale.

 

Vicepreşedinţii Comisiei naţionale

Funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei naţionale este exercitată de coordonatorii din partea patronatelor şi sindicatelor.

Vicepreşedinţii Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii:

- contribuie la dezvoltarea parteneriatului social şi la consolidarea eforturilor partenerilor sociali în soluţionarea problemelor de actualitate;

- organizează şi coordonează activitatea părţii pe care o reprezintă şi sînt responsabili de eficienţa activităţii reprezentanţilor părţii respective;

- în absenţa Preşedintelui Comisiei naţionale prezidează şedinţele acesteia, în baza deciziei Preşedintelui.

 

Secretariatul Comisiei naţionale

 

Secretariatul Comisiei naţionale este organul administrativ care asigură funcţionarea Comisiei.

 Secretariatul Comisiei naţionale se creează în cadrul Cancelariei de Stat şi include cel puţin 3 membri, numiţi şi eliberaţi din funcţie de către secretarul general al Guvernului, la propunerea biroului executiv al comisiei.

Secretariatul Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii:

- efectuează sintetizarea în procese-verbale a dezbaterilor în şedinţă ale Comisiei naţionale şi ale consiliilor de specialitate, precum şi alte lucrări de secretariat;

- pregăteşte şedinţele Comisiei naţionale şi ale consiliilor de specialitate;

- execută dispoziţiile Preşedintelui Comisiei naţionale;

- întreţine relaţiile Comisiei naţionale şi organelor ei cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu patronate şi sindicate;

- asigură transparenţa activităţii Comisiei naţionale în mass-media;

- informează Comisia naţională despre executarea hotărîrilor ei anterioare.

Activitatea Secretariatului Comisiei naţionale este dirijată de Secretarul ei, numit/eliberat din funcţie de către secretarul general al Guvernului, la propunerea Biroului executiv al Comisiei.

Secretarul Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii:

- organizează şi dirijează activitatea Secretariatului Comisiei naţionale şi este responsabil de eficienţa activităţii acestuia;

- întocmeşte şi certifică procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei naţionale şi ale şedinţelor consiliilor de specialitate;

- semnează corespondenţa pentru organizarea şedinţelor şi obţinerea informaţiilor necesare în scopul asigurării funcţionării Comisiei;

-  Secretarul Comisiei naţionale poate îndeplini şi alte atribuţii în limitele competenţei sale şi în condiţiile legii.

 

Consiliile de specialitate ale Comisiei naţionale

 

Pentru a-şi exercita atribuţiile, Comisia naţională a creat următoarele consilii de specialitate permanente:

  1. consiliul permanent privind restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale, politici financiare, fiscale şi venituri;

  2. consiliul permanent privind raporturile de muncă şi politică salarială;

  3. consiliul permanent privind protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii;

  4. consiliul permanent privind problemele elaborării, negocierii şi încheierii convenţiilor colective şi monitorizării executării acestora;

  5. consiliul permanent privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă;

  6. consiliul permanent privind problemele tinerilor.