Ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective a avut loc la 5 aprilie curent

06.04.2018
Ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective a avut loc la 5 aprilie curent

Comisia a examinat problema organizării şi funcţionării autorităţilor publice centrale cu competenţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Ministerul Economiei și Infrastructurii și Inspectoratul de Stat al Muncii au prezentat o informație despre reforma sistemului instituțional în domeniul siguranței ocupaționale și cu privire la implementarea Legii nr. 186 din 10.07.2008 securității în muncă, modificată prin Legea nr. 185 din 21.09.2017

Scopul principal al reformei a fost de a simplifica procedurile de control, de a trece  la controale (inspecții) bazate pe riscuri și de a exclude dublările și suprapunerile de competențe ale autorităților cu atribuții de control.

Consecința acestei reforme a fost separarea controlului în domeniul muncii, astfel încît, controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă a fost păstrat în competența Inspectoratului de Stat al Muncii, iar în domeniul protecției muncii (siguranței ocupaționale) a fost distribuit mai multor organe de control. 

Sindicatele și patronatele și-au exprimat îngrijorarea referitor la această reformă, deoarece procesul de transfer al angajaților Inspecției Muncii la organele de control nu a fost finalizat și nu se asigură în toate cazurile verificarea respectării normelor de siguranță a muncii și nici accidentele de muncă. 

Dl Chiril Gaburici a propus crearea unui grup de lucru pe platforma MEI pentru examinarea mai detaliată a problemei și identificarea soluțiilor. 

Secretariatul CNCNC a prezentat informația privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel ramural.

Urmare desemnării noii componențe a Guvernului, dar și a funcționarilor publici de rang superior, în conformitate cu prevederile art. 19, alin (3), lit. A) și art. 25 alin. (2) a Legii nr. 245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și nivel teritorial, s-au desemnat membrii pentru 14 comisii pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură.

În continuare Secretariatul va acorda suportul metodologic, la necesitate, pentru buna activitate a acestor comisii.

CNSM a venit cu propunerea de asociere la Inițiativa Acordului Global și susținerea Declarației de suport a Acordului Global, pornind de la faptul că Parteneriatul Acordului Global constituie o platformă de dialog social cu viziune pe termen lung și are ca obiectiv de a aborda în comun provocările de pe piața globală a muncii.

CNSM a subliniat că asocierea la Acordul Global va contribui la consolidarea capacităților dialogului social pentru creștere economică, precum și pentru fortificarea cooperării partenerilor sociali din Moldova.

Membrii Comisiei din partea Patronatelor și Guvernului au solicitat CNSM să prezinte argumente suplimentare privind impactul semnării acestui Acord, eventualele cheltuieli, programul de activități, etc., urmând să se revină la chestiunea respectivă la una din următoarele ședințe.

Comisia a mai examinat subiectul situației salariaților în cazul insolvenței angajatorului.

Membrii CNSM au menționat că creanțele lucrătorilor trebuie să fie protejate de un privilegiu, astfel încît acestea să fie plătite din activele angajatorului insolvabil înainte de ale creditorilor neprivilegiați.

De asemenea, CNSM a propus ca plata creanțelor lucrătorilor împotriva angajatorului pentru angajarea lor să fie garantată printr-o instituție de garantare, în cazul în care aceasta nu poate fi efectuată de către angajator din cauza insolvabilității sale.

În primul caz, ar urma să fie modificată Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, iar în al doilea caz, ar urma să fie creat un fond de garantare.        

Comisia tripartită a convenit că problema va fi discutată pe platforma unui grup de lucru din cadrul MEI, care ulterior să propună Comisiei posibile modificări ale legislației în domeniu.

În cadrul ședinței a mai fost audiat raportului cu privire la realizarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.  1473  din  30.12.2016, care a fost prezentat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit prevederilor Strategiei (capitolul IV) rapoartele de evaluare se întocmesc în baza rapoartelor anuale de monitorizare, abordează atingerea obiectivelor majore, progresul şi analiza indicatorilor de impact, corelarea cu alte strategii cu impact asupra pieţei muncii etc. Aceste rapoarte de evaluare sunt consultate în cadrul Comisiei naţionale de consultări şi negocieri colective, cu posibilitatea participării societăţii civile. Membrii Comisiei urmează să emită propuneri şi direcţii de dezvoltare pentru viitoarele acţiuni aferente politicii de ocupare şi de elaborare a documentelor specifice domeniului. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale va asigura acoperirea mediatică corespunzătoare pentru a disemina concluziile evaluărilor.      

Urmare reformei Guvernului, Comisia a aprobat noua componenţă nominală  a Consiliilor de specialitate permanente ale Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, elaborată și prezentată de Secretariatul CNCNC.