DESPRE COMISIE

 

Comisia naţională pentru consultari şi negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public al parteneriatului social care se constituie pentru soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul muncii şi a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional.

Comisia naţională are un rol consultativ în elaborarea strategiilor şi politicilor social-economice, în aplanarea situaţiilor conflictuale la nivel naţional dintre partenerii sociali.
Obiectivele activităţii Comisiei naţionale sunt:

a) consultările tripartite între partenerii sociali în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice de interes naţional, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile;
b) menţinerea coeziunii, păcii şi stabilităţii sociale pe teritoriul Republicii Moldova;
c) susţinerea participării societăţii civile la promovarea politicilor naţionale.

Comisia naţională este compusă din 18 membri şi 12 membri supleanţi, numiţi pe un termen de 3 ani de partenerii sociali (Guvern, patronate şi sindicate), după cum urmează:
a) 6 membri şi 4 membri supleanţi, numiţi de Guvern;
b) 6 membri şi 4 membri supleanţi, numiţi în comun de confederaţiile patronatelor la nivel naţional;
c) 6 membri şi 4 membri supleanţi, numiţi în comun de confederaţiile sindicatelor la nivel naţional.

Comisia naţională are următoarele organe de lucru:
a) biroul executiv;
b) preşedintele;
c) 2 vicepreşedinţi;
d) secretariatul;
e) consiliile de specialitate (permanente sau temporare).

 Comisia naţională îşi desfăşoară activitatea în formă de şedinţe publice.
Şedinţele Comisiei naţionale se convoacă ori de cîte ori este nevoie, conform planului de lucru, dar nu mai rar decît o dată pe lună.
Decizia de convocare în şedinţă a Comisiei naţionale aparţine biroului ei executiv.

Pentru validitatea deliberărilor şedinţei Comisiei naţionale este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii ei şi reprezentarea fiecărei părţi de către cel puţin 4 membri.
Comisia naţională adoptă, în limitele competenţei, hotărîri, de regulă prin consensul părţilor sale.
În cazul în care nu s-a ajuns la un consens, Comisia națională poate adopta, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședință, una dintre următoarele hotărâri privind chestiunile examinate:
    a) să transfere chestiunea pentru examinare suplimentară către unul dintre consiliile de specialitate (permanente sau temporare);
    b) să transfere chestiunea pentru examinare repetată în una dintre ședințele următoare ale Comisiei naționale;
    c) să respingă chestiunea, fără examinare suplimentară.
Asigurarea financiară şi tehnico-materială a activităţii Comisiei naţionale se efectuează de la bugetul de stat.